Chức năng của các phòng thuộc Trung tâm Pháp y cấp tỉnh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 42/2015/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.

Chức năng của các phòng thuộc Trung tâm Pháp y cấp tỉnh, Thông tư 37/2016/TT-BTNMT

Chức năng của các phòng thuộc Trung tâm Pháp y cấp tỉnh - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 42/2015/TT-BYT quy định chức năng Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị thuộc Trung tâm pháp y cấp tỉnh như sau:

 • Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các chế độ chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

 • Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ hành chính văn thư, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

 • Quản lý việc cấp phát trang thiết bị, vật tư, hóa chất, dung môi theo kế hoạch. Quản lý tài sản, trang thiết bị theo quy định;

 • Tham gia tổ chức công tác đào tạo, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm;

 • Đầu mối tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn, các hoạt động thông tin tuyên truyền về hoạt động của chuyên ngành pháp y;

 • Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm quy định.

Ngoài ra, chức năng của Phòng Kế hoạch - Tài chính cũng được quy định cụ thể như sau:

 • Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm trình Giám đốc phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

 • Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách hàng năm; quản lý việc thu, chi theo kế hoạch và theo đúng quy định pháp luật;

 • Thu thập thông tin và phân tích số liệu chuyên môn; lưu trữ hồ sơ giám định và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

 • Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật;

 • Phối hợp với các khoa, phòng xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nghiên cứu khoa học của Trung tâm;

 • Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí và các khoản thu, chi khác theo quy định của pháp luật;

 • Đầu mối tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho các cán bộ làm công tác pháp y;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Chi tiết quy định xem tại Thông tư 42/2015/TT-BYT, ban hành ngày 16/11/2015.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

16

Văn bản liên quan