Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Thông tư 19/2018/TT-BCT đã được Bộ Công thương ban hành thay thế Thông tư 08/2016/TT-BCT quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.

Theo đó, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương được Thông tư 19 quy định như sau:

1. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương được tổng hợp trên cơ sở giao nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ và được Vụ Pháp chế thẩm tra.

2. Chương trình bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên văn bản quy phạm pháp luật cần được xây dựng, ban hành;
  • Cấp trình hoặc cấp ban hành đối với từng văn bản;
  • Thời gian trình đối với từng văn bản;
  • Đơn vị chủ trì soạn thảo đối với từng văn bản;
  • Các nội dung cần thiết khác.

3. Chương trình do Bộ trưởng ban hành hàng năm và có thể được Bộ trưởng quyết định điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 19.

4. Chương trình là cơ sở để phân bổ kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

Thông tư 19/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 03/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

176

Văn bản liên quan