Cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Cơ cấu tổ chức Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bao gồm các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ như sau:

 1. Vụ Bảo hiểm xã hội.
 2. Vụ Bình đẳng giới.
 3. Vụ Pháp chế: có 04 phòng.
 4. Vụ Hợp tác quốc tế: có 04 phòng.
 5. Vụ Tổ chức cán bộ: có 03 phòng.
 6. Vụ Kế hoạch - Tài chính: có 04 phòng.
 7. Thanh tra: có 07 phòng.
 8. Văn phòng: có 10 phòng.
 9. Cục Việc làm: có 06 phòng.
 10. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương: có 05 phòng.
 11. Cục Quản lý Lao động ngoài nước.
 12. Cục An toàn lao động: có 06 phòng.
 13. Cục Người có công: có 07 phòng.
 14. Cục Trẻ em: có 06 phòng.
 15. Cục Bảo trợ xã hội: có 05 phòng.
 16. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội: có 05 phòng.
 17. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
 18. Viện Khoa học Lao động và Xã hội.
 19. Trung tâm Thông tin.
 20. Tạp chí Lao động và Xã hội.
 21. Tạp chí Gia đình và Trẻ em.
 22. Báo Lao động và Xã hội.
 23. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội.

Nghị định 14/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/02/2017, thay thế Nghị định 106/2012/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

1,468

Văn bản liên quan