Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính bao gồm tổ chức nào?

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhiều lĩnh vực, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính bao gồm các tổ chức hành chính và tổ chức sự nghiệp như sau.

1. Vụ Ngân sách nhà nước.

2. Vụ Đầu tư.

3. Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I).

4. Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

5. Vụ Chính sách thuế.

6. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

7. Vụ Hợp tác quốc tế.

8. Vụ Pháp chế.

9. Vụ Tổ chức cán bộ.

10. Vụ Thi đua - Khen thưởng.

11. Thanh tra.

12. Văn phòng.

13. Cục Quản lý công sản.

14. Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại.

15. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

16. Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.

17. Cục Quản lý giá.

18. Cục Tin học và Thống kê tài chính.

19. Cục Tài chính doanh nghiệp.

20. Cục Kế hoạch - Tài chính.

21. Tổng cục Thuế.

22. Tổng cục Hải quan.

23. Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

24. Kho bạc Nhà nước.

25. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

26. Viện Chiến lược và chính sách tài chính.

27. Thời báo Tài chính Việt Nam.

28. Tạp chí Tài chính.

29. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

Chi tiết xem tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 26/07/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

352

Văn bản liên quan