Cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cơ cấu của Bộ VHTTDL bao gồm các đơn vị sau.

 1. Vụ Tổ chức cán bộ.

 2. Vụ Kế hoạch, Tài chính.

 3. Vụ Pháp chế.

 4. Vụ Đào tạo.

 5. Vụ Thi đua, Khen thưởng.

 6. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 7. Vụ Thư viện.

 8. Vụ Văn hóa dân tộc.

 9. Vụ Gia đình.

 10. Văn phòng Bộ.

 11. Thanh tra Bộ.

 12. Cục Di sản văn hóa.

 13. Cục Nghệ thuật biểu diễn.

 14. Cục Điện ảnh.

 15. Cục Bản quyền tác giả.

 16. Cục Văn hóa cơ sở.

 17. Cục Hợp tác quốc tế.

 18. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 19. Tổng cục Thể dục thể thao.

 20. Tổng cục Du lịch.

 21. Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

 22. Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

 23. Báo Văn hóa.

 24. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

 25. Trung tâm Công nghệ thông tin.

 26. Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Xem chi tiết tại Nghị định 79/2017/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 17/7/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

1,429

Văn bản liên quan