Cơ cấu tổ chức của Hội đồng cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dược

Thông tư 10/2018/TT-BYT được Bộ Y tế ban hành vào ngày 04/5/2018 quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức của Hội đồng cấp giấy chứng nhận kinh doanh dược. Cụ thể:

 Hội đồng tại Bộ Y tế bảo đảm cơ cấu thành viên như sau:

 • Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Cục Quản lý Dược;
 • Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Phòng chức năng thuộc Cục Quản lý Dược;
 • Thư ký Hội đồng là chuyên viên Cục Quản lý Dược;
 •  Đại diện của Bộ Công an liên quan đến công tác kiểm soát hoạt động ma túy đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc;
 • Đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến công tác quản lý an toàn bức xạ - hạt nhân đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc phóng xạ;
 • Đại diện Thanh tra Bộ Y tế;
 •  Các thành viên khác trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, Thông tư 10 còn quy định về cơ cấu thành viên của Hội đồng của Sở Y tế bao gồm:

 • Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách công tác dược hoặc Phòng chức năng thuộc Sở Y tế;
 • Thư ký Hội đồng là chuyên viên của Sở Y tế;
 • Đại diện Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến công tác kiểm soát hoạt động ma túy đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất;
 • Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ liên quan đến công tác quản lý an toàn bức xạ - hạt nhân đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc phóng xạ;
 • Các thành viên khác trong trường hợp cần thiết.

Hằng năm hoặc trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế quyết định kiện toàn, bổ sung hoặc thay thế thành viên Hội đồng.

Xem chi tiết Thông tư 10/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 18/6/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

260

Văn bản liên quan