Cơ cấu tổ chức của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim từ 06/8/2020

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước.

Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim, 03/2020/TT-BVHTTDL

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim từ 06/8/2020 (hình minh họa)

Theo Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước do Chủ đầu tư quyết định thành lập để thực hiện chức năng tư vấn cho Chủ đầu tư trong việc lựa chọn dự án sản xuất phim theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh 31/2009/QH12.

Cơ cấu tổ chức và thành phần của Hội đồng:

Thứ nhất, cơ cấu tổ chức: Hội đồng có từ 05 thành viên trở lên, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên.

Thứ hai, thành phần của Hội đồng:

- Hội đồng bao gồm: Đại diện Chủ đầu tư (gồm: Cơ quan lựa chọn dự án, Cơ quan quản lý dự án), cơ quan tài chính, chuyên gia về sản xuất phim.

- Trường hợp thành phần đại diện Chủ đầu tư đồng thời là chuyên gia về sản xuất phim thì không cần có thêm chuyên gia về sản xuất phim riêng biệt.

- Tùy thuộc vào từng dự án sản xuất phim cụ thể và quy mô, loại hình của dự án sản xuất phim, Cơ quan lựa chọn dự án sau khi xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng hoặc người đứng đầu cơ quan Chủ đầu tư có thể mời thêm chuyên gia là người không liên quan trực tiếp đến Cơ sở sản xuất phim có dự án đang được xem xét lựa chọn, cơ quan tài chính tham gia Hội đồng theo hình thức vụ việc.

Nhiệm kỳ của Hội đồng và Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng:

- Trường hợp sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước thường xuyên hàng năm, nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng và Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng là 02 năm.

- Trường hợp sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước theo vụ việc, không thường xuyên theo năm thì việc thành lập Hội đồng được thực hiện theo vụ việc và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm tại: Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 6/8/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

86

Văn bản liên quan