Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tuyển chọn thẩm phán

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 03/2016/TT-TANDTC đã được Tòa án Nhân dân tối cao ban hành vào ngày 03/02/2016 nhằm ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán.

Theo đó Thông tư 03 đã quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng tuyển chọn thẩm phán như sau:

  • Hội đồng Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tịch; 01 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ là ủy viên.
  • Danh sách cụ thể của Hội đồng do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định. Việc thay đổi các ủy viên Hội đồng do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định sau khi có đề nghị của cơ quan mà ủy viên đó đại diện.

Bên cạnh đó Thông tư 03 còn quy định hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  • Tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp;
  • Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ Thẩm phán sơ cấp lên Thẩm phán trung cấp, từ Thẩm phán trung cấp lên Thẩm phán cao cấp;
  • Tổ chức kỳ thi tuyển chọn vào ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp;
  • Ban hành nội quy, quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

Xem chi tiết Thông tư 03/2016/TT-TANDTC có hiệu lực từ ngày 17/3/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

66

Văn bản liên quan