Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y cấp tỉnh được quy định như thế nào?

Thông tư 42/2015/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sẽ có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y cấp tỉnh , Thông tư 42/2015/TT-BYT

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y cấp tỉnh được quy định như thế nào? - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 8 Thông tư 42/2015/TT-BYT quy định Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y cấp tỉnh bao gồm:

1. Các phòng:

  • Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính.

2. Các khoa chuyên môn

  • Khoa Giám định;

  • Khoa Giải phẫu bệnh;

  • Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Trung tâm có thể đề nghị Giám đốc Sở Y tế xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập thêm một số khoa, phòng khác như Khoa Xét nghiệm ADN, Khoa Hóa pháp hoặc các khoa, phòng cần thiết khác khi có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa thuộc Trung tâm Pháp y cấp tỉnh do Giám đốc Trung tâm quy định theo hướng dẫn phụ lục kèm theo Thông tư này.

Lưu ý: Tại Điều 7 Thông tư 42/2015/TT-BYT quy định Trung tâm Pháp y cấp tỉnh có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn về giám định phải là giám định viên pháp y. Giám đốc Trung tâm Pháp y cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm pháp y cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm pháp y cấp tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài ra, tại Điều 9 Thông tư 42/2015/TT-BYT cũng quy định chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Pháp y cấp tỉnh được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Trung tâm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Chi tiết quy định xem tại Thông tư 42/2015/TT-BYT , ban hành ngày 16/11/2015.           

Lê Vy

Gởi câu hỏi

11

Văn bản liên quan