Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Chính phủ ban hành Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Cụ thể:

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ bao gồm các vụ, cục sau:

(1) Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

(2) Vụ Nội chính;

(3) Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể;

(4) Vụ Tổng hợp;

(5) Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ;

(6) Vụ Pháp luật;

(7) Vụ Quan hệ quốc tế;

(8) Vụ Công nghiệp;

(9) Vụ Nông nghiệp;

(10) Vụ Kinh tế tổng hợp;

(11) Vụ Khoa giáo - Văn xã;

(12) Vụ Đổi mới doanh nghiệp;

(13) Vụ Thư ký - Biên tập;

(14) Vụ Hành chính;

(15) Vụ Tổ chức cán bộ;

(16) Vụ Kế hoạch tài chính;

(17) Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

(18) Cục Quản trị;

(19) Cục Hành chính - Quản trị II;

(20) Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

(21) Trung tâm Tin học.

Trong đó:

  • Các đơn vị từ (1) đến (20) là các đơn vị hành chính. Còn đơn vị (21) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ.
  • Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có 03 phòng. Vụ Hành chính có 05 phòng. Vụ Tổ chức cán bộ có 03 phòng. Vụ Kế hoạch tài chính có 03 phòng.
  • Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có 05 Phòng. Cục Quản trị có 09 Phòng. Cục Hành chính - Quản trị II có 05 Phòng.

Xem thêm Nghị định 150/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

184

Văn bản liên quan