Cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật.

 1. Ban Tổ chức - Cán bộ.

 2. Ban Kế hoạch - Tài chính.

 3. Ban Hợp tác quốc tế.

 4. Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ.

 5. Ban Kiểm tra.

 6. Văn phòng.

 7. Viện Toán học.

 8. Viện Vật lý.

 9. Viện Hóa học.

 10. Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

 11. Viện Cơ học.

 12. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

 13. Viện Địa lý.

 14. Viện Địa chất.

 15. Viện Vật lý địa cầu.

 16. Viện Hải dương học.

 17. Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

 18. Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

 19. Viện Khoa học năng lượng.

 20. Viện Khoa học vật liệu.

 21. Viện Công nghệ thông tin.

 22. Viện Công nghệ sinh học.

 23. Viện Công nghệ môi trường.

 24. Viện Công nghệ hóa học.

 25. Viện Công nghệ vũ trụ.

 26. Viện Cơ học và Tin học ứng dụng.

 27. Viện Sinh học nhiệt đới.

 28. Viện Kỹ thuật nhiệt đới.

 29. Viện Khoa học vật liệu ứng dụng.

 30. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang.

 31. Viện Hóa sinh biển.

 32. Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

 33. Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên.

 34. Viện Nghiên cứu hệ Gen.

 35. Trung tâm Thông tin - Tư liệu.

 36. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

 37. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

 38. Trung tâm Phát triển công nghệ cao.

 39. Trung tâm Tin học và Tính toán.

 40. Học viện Khoa học và Công nghệ.

 41. Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

 42. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ.

Xem chi tiết tại Nghị định 60/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 17/7/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

225

Văn bản liên quan