Cơ chế quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Theo đó, Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp được quản lý, sử dụng như sau:

  • Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước trừ trường hợp quy định dưới đây.

  • Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2016/NĐ-CP thì được trích lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí. Nộp 20% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

  • Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do ngân sách nhà nước bố trí.

Xem chi tiết tại Thông tư 207/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

70

Văn bản liên quan