Cơ chế quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

Theo đó, việc quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm được Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định như sau:

 1. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

 2. Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thì thực hiện quản lý, sử dụng tiền phí như sau:

 • Đối với Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản: Số tiền phí thu được được quản lý, sử dụng như sau:

  • Trích 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP.

  • Chuyển 05% số tiền phí thu được vào tài khoản của Cục Đăng ký quốc gia về giao dịch để trang trải chi phí cho việc vận hành, duy trì hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến.

  • Nộp 15% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

 • Đối với các Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải: Số tiền phí thu được được quản lý, sử dụng như sau:

  • Trích lại 85% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP, nộp 15% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Chi tiết xem tại Thông tư 202/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

75

Văn bản liên quan