Cơ chế quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp GCN bán hàng đa cấp

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 156/2016/TT-BTC định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo quy định tại Thông tư 156/2016/TT-BTC, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được quản lý và sử dụng như sau:

  • Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí.

  • Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ thẩm định, thu phí theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP. Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 156/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.        

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

58

Văn bản liên quan