Cơ chế quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch CC, VC

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Theo đó, phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức được quản lý và sử dụng như sau:

 • Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp được để lại 100% số tiền phí thu được để trang trải cho các nội dung chi.

 • Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

 • Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2016/NĐ-CP thì được trích lại 100% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi.

 • Số tiền phí trích lại được chi cho các nội dung theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP,  trong đó, các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc và thu phí bao gồm cả các nội dung chi như sau:

  • Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về chỉ tiêu và điều kiện dự tuyển dụng.

  • Kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu, gửi thông báo đến các đối tượng tham gia dự tuyển dụng.

  • Biên soạn tài liệu thi, thuê hội trường, thuê giáo viên để tập huấn cho thí sinh, khai mạc kỳ thi; chi đi lại, ăn ở của giáo viên và thành viên của Hội đồng.

  • In, mua biên lai thu phí.

  • Thuê phòng thi, tổ chức kỳ thi.

  • Chi xét duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng; họp Hội đồng thi, xây dựng đề thi và đáp án, coi thi, chấm thi, phúc tra bài thi.

  • Mua vật tư, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, mẫu biểu.

  • Các công việc khác phục vụ trực tiếp cho công tác tuyển dụng công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan