Cơ quan báo chí quân đội phải tuyên truyền lịch sử, truyền thống của quân đội

Đây là một trong những nhiệm vụ của cơ quan báo chí quân đội tại Thông tư 164/2014/TT-BQP ban hành kèm theo Quy chế Quản lý báo chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Quy chế, cơ quan báo chí quân đội thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Tuân thủ quy định pháp luật về báo chí; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích quy định tại giấy phép hoạt động báo chí đã được cấp.

  • Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách quốc phòng của Việt Nam; tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và phổ biến kinh nghiệm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại.

  • Tuyên truyền lịch sử, truyền thống của quân đội, đường lối xây dựng quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và các hoạt động của Quân đội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  • Tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đóng góp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

  • Đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng, hành động sai trái, phản động; chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội; phê phán các hành vi vi phạm về đạo đức, lối sống, tác phong quân nhân.

Thông tư 164/2014/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 03/01/2015.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

151

Văn bản liên quan