Cơ quan nào cấp GCN đăng ký doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ?

Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Theo đó, cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Ngoài ra, cơ quan đăng ký kinh doanh còn phải báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tình hình cấp, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo định kỳ, đột xuất.

Cũng theo Nghị định 69/2016/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh là cơ quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với những hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Xem điều kiện hoạt động mua bán nợ tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan