Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu mật?

Thông tư 19/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 12/09/2017 nhằm quy định cụ thể những cơ quan có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu mật.

Theo đó Thông tư 19 quy định các cơ quan có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu mật:

  • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cho phép in, sao chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ “Tuyệt mật”, “Tối mật”, “Mật”;

  • Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng (hoặc tương đương) có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ “Tối mật”, “Mật”;

  • Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng (hoặc tương đương) được ủy quyền cho Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ phê duyệt việc in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ “Mật”;

  • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được ủy quyền cho Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phê duyệt in, sao, chụp tài liệu mang bí mật nhà nước độ “Tuyệt mật”.

Xem chi tiết Thông tư 19/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/11/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan