Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức Lễ tang cho cán bộ công an?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 15/2013/TT-BCA quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân.

Theo quy định hiện hành, tổ chức Lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân gồm: Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ đưa tang, Lễ an táng (hoặc hỏa táng, điện táng). Căn cứ vào cấp bậc, chức vụ, quá trình công tác của người hy sinh, từ trần và điều kiện cụ thể để tổ chức Lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân cho phù hợp.

co quan nao co trach nhiem to chuc tang le cho can bo cong an, Thong tu 15/2013/TT-BCA

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, đối với từng đối tượng, từng trường hợp mà khi cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh sẽ do mỗi đơn vị tương ứng có trách nhiệm tổ chức Lễ tang, cụ thể được quy định tại Điều 5 Thông tư 15/2013/TT-BCA sau đây:

Thứ nhất: Đối với cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác hy sinh, từ trần thuộc đơn vị, địa phương nào thì do đơn vị, địa phương đó chủ trì tổ chức Lễ tang. Nếu hy sinh, từ trần ở xa đơn vị, địa phương nơi công tác thì do Công an đơn vị, địa phương nơi cán bộ, chiến sĩ hy sinh, từ trần chủ trì tổ chức Lễ tang; đơn vị có cán bộ, chiến sĩ hy sinh, từ trần cử cán bộ phối hợp.

Đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tang thành lập Ban Lễ tang, Ban Tổ chức Lễ tang, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, điều hành tổ chức Lễ tang, đảm bảo kinh phí và thanh quyết toán theo quy định.

Thứ hai: Đối với cán bộ công an nghỉ hưu cư trú tại địa phương nào từ trần thì Công an địa phương đó có trách nhiệm tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức Lễ tang. Riêng đối với cán bộ công an công tác tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ nghỉ hưu tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ trần thì đơn vị công tác của cán bộ trước khi nghỉ hưu tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức Lễ tang.

Trong một số trường hợp khác áp dụng với cán bộ công an nghỉ hưu cư trú tại địa phương thì đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức lễ tang có sự thay đổi như sau:

- Trường hợp đơn vị công tác của cán bộ trước khi nghỉ hưu đã chia tách hoặc sáp nhập thì đơn vị tiếp nhận bộ phận công tác của cán bộ trước khi nghỉ hưu tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức Lễ tang.

- Trường hợp đơn vị công tác của cán bộ trước khi nghỉ hưu đã giải thể:

+ Nếu đơn vị cũ thuộc Tổng cục nào (hoặc được Bộ giao cho Tổng cục nào theo dõi, quản lý) thì Cục Chính trị (hoặc Cục Chính trị hậu cần hoặc Cục Tham mưu) của Tổng cục đó tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức Lễ tang;

+ Nếu đơn vị trực thuộc Bộ thì Văn phòng Bộ tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức Lễ tang.

Xem chi tiết tại Thông tư 15/2013/TT-BCA.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan