Cơ sở dịch vụ photocopy bắt buộc hoạt động đúng địa điểm đã khai báo

Đây là một trong những trách nhiệm thuộc về cơ sở dịch vụ photocopy, được Chính phủ đề cập tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in.

Theo đó, Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định ngoài trách nhiệm hoạt động đúng địa điểm đã khai báo thì cơ sở dịch vụ photocopy còn phải thực hiện những việc sau đây:

co so photocopy, trach nhiem, nghi dinh 60/2014/NĐ-CP

  • Thực hiện khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định tại Điều 25 Nghị định 60.

  • Chấp hành các yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.

  • Xuất trình hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy và chấp hành việc giải trình, báo cáo đầy đủ, trung thực theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.

  • Báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi phát hiện giấy tờ, tài liệu nhận photocopy có nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 9 Nghị định 60.

  • Tuân thủ quy định của Nghị định 60 và các quy định khác của pháp luật có liên quan; người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan