Cơ sở sản xuất không thuộc diện cấp GCN ATTP có trách nhiệm gì?

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Văn bản thay thế Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT.

Theo quy định mới, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp GCN đủ điều kiện ATTP có trách nhiệm như sau:

  • Chấp hành đầy đủ các nội dung đã cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.
  • Cung cấp thông tin có liên quan khi có dấu hiệu vi phạm gây mất an toàn thực phẩm và chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, Thông tư 17 cũng quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, cụ thể:

  • Phân công, phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp GCN đủ điều kiện ATTP.
  • Chỉ đạo Sở Tài chính và các Sở ban ngành liên quan tham mưu, bố trí nguồn lực, kinh phí triển khai công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp GCN đủ điều kiện ATTP.

Xem chi tiết tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

179

Văn bản liên quan