Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động, Nghị định 35/2009/NĐ-CP

Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 35/2009/NĐ-CP quy định về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể như sau:

Cơ sở vật chất

Thanh tra Tài nguyên và Môi trường được trang bị phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu tương tự, gây sự nhầm lẫn với Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về:

  • Phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường;

  • Trang phục, phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra.

Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Việc lập, cấp phát, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí nghiệp vụ thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Nghị định 35/2009/NĐ-CP có hiệu lực ngày 23/5/2009.

Ty Na

Gởi câu hỏi

14

Văn bản liên quan