Có thể thu hồi danh hiệu cá nhân đạt danh hiệu, giải thưởng cuộc thi sắc đẹp

Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

thu hồi danh hiệu, Nghị định 144/2020/NĐ-CP

Có thể thu hồi danh hiệu cá nhân đạt danh hiệu, giải thưởng cuộc thi sắc đẹp (Ảnh minh họa)

Theo Điều 18 Nghị định 144/2020/NĐ-CP, quy định về thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu như sau:

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 144/2020/NĐ-CP yêu cầu thu hồi danh hiệu, giải thưởng bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi, liên hoan khi phát hiện một trong các trường hợp sau:

  • Cá nhân đạt danh hiệu, giải thưởng vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP;

  • Danh hiệu, giải thưởng được trao tại cuộc thi, liên hoan không đúng với nội dung đề án theo hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận hoặc nội dung thông báo.

2. Tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi, liên hoan thu hồi danh hiệu, giải thưởng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng và chịu trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp việc thu hồi không được thực hiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 144/2020/NĐ-CP quyết định hủy kết quả cuộc thi, liên hoan sau 05 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản yêu cầu thu hồi và đăng tải thông tin hủy kết quả cuộc thi, liên hoan trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem chi tiết tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

73

Văn bản liên quan