Công bố DS tổ chức giám định tư pháp lĩnh vực tài chính theo vụ việc

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư 138/2013/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

Hiện nay, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính gồm tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thẩm định giá và lĩnh vực khác đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư 138/2013/TT-BTC.

cong bo danh sach to chuc giam dinh tu phap theo vu viec, Thong tu 138/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 138/2013/TT-BTC, việc lập, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính quy định tại Điều 20 Luật Giám định tư pháp được thực hiện theo các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

  • Danh sách doanh nghiệp kế toán, kiểm toán được lập, công bố theo quy định tại Thông tư 64/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 105/2004/NĐ-CP và Quyết định 47/2005/QĐ-BTC về việc “Chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán”; Quyết định 89/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

  • Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được lập, công bố theo quy định tại Thông tư 17/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá.

  • Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật nêu tại điểm a, b Khoản này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật đó.

Lưu ý:

  • Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực tài chính khác (nếu có) được Bộ Tài chính rà soát, lập và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp vào danh sách chung.

  • Trường hợp có sự thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc đã công bố thì Bộ Tài chính có trách nhiệm điều chỉnh danh sách và thông báo cho Bộ Tư pháp trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ khi điều chỉnh danh sách.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 138/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/12/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

68

Văn bản liên quan