Công dân được góp ý để cơ quan NN quyết định trong những vấn đề nào?

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 15/2020/TT-BCA do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Theo đó, trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, những việc cơ quan, tổ chức và cá nhân bàn, góp ý để cơ quan có thẩm quyền quyết định bao gồm:

Những vấn đề công dân được góp ý để cơ quan NN quyết định, Thông tư 15/2020/TT-BCA

Những vấn đề công dân được góp ý để cơ quan NN quyết định - Hình minh họa (nguồn internet)

- Thành lập các tổ chức quần chúng thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự: Ban bảo vệ dân phố, Đội dân phòng, Tổ tự quản đường phố, tự quản về trật tự công cộng, câu lạc bộ về an ninh, trật tự, liên gia tự quản về an ninh, trật tự và các tổ chức tự quản, câu lạc bộ khác bảo đảm an ninh, trật tự.

- Xây dựng điển hình tiên tiến về an ninh, trật tự, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.

- Lập các chốt, điểm bảo vệ an ninh, trật tự; duy trì các hoạt động tuần tra của Nhân dân phòng ngừa tội phạm.

- Quy định chế độ, chính sách cụ thể để huy động Nhân dân tham gia vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Bên cạnh đó, cơ quan, tổ chức và cá nhân cũng phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội và các quy định tại Thông tư 15/2020/TT-BCA như sau:

- Khi đến làm thủ tục và đề nghị giải quyết những việc liên quan đến quản lý hành chính về trật tự xã hội, phải xuất trình hoặc gửi kèm theo những giấy tờ có liên quan theo quy định; nghiêm chỉnh thực hiện nội quy công sở và chỉ dẫn của cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Phát hiện, tố cáo, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi: Vi phạm các quy định quản lý hành chính về trật tự xã hội; cản trở, chống lại cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Giúp đỡ, phối hợp với cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trong khi thi hành nhiệm vụ.

Chi tiết xem tại Thông tư 15/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 30/3/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

55

Văn bản liên quan