Công đoàn tỉnh có quyền tham gia quản lý NN, KTXH trong phạm vi nào?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 200/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 11 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Công đoàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, theo đó, Nghị định 200/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về quyền, trách nhiệm của Công đoàn tỉnh, thành phố như sau:

quyen va trach nhiem cong doan tinh tham gia QL nha nuc, KTXH, Nghi dinh 200/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Tham gia, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng pháp luật, chế độ chính sách; tuyên truyền, vận động, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật cho người lao động; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và các chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, người lao động; tham gia điều tra tai nạn lao động, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn việc giải quyết tranh chấp lao động; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật.

  • Tham gia với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình xây dựng các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề khác có liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của người lao động trên địa bàn.

  • Tham gia Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của người lao động trên địa bàn.

  • Tham gia các hội đồng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật.

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 200/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/02/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

78

Văn bản liên quan