Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp nhà nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng được Quốc hội ban hành ngày 23/11/2012. Luật này bổ sung thêm 09 điều mới; sửa đổi 15 điều và bãi bỏ 01 điều (Điều 73) của Luật hiện hành. Tiêu biểu là nội dung sửa đổi, bổ sung về nội dung công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Theo Khoản 5 Điều 1 Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012 sửa đổi, bổ sung Điều 18 Luật phòng, chống tham nhũng 2005, các nội dung về công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp nhà nước được quy định như sau:

- Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm công khai các nội dung sau đây:

  • Vốn và tài sản của Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;
  • Vốn và tài sản của doanh nghiệp đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;
  • Các khoản đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính;
  • Vốn vay ưu đãi;
  • Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán;
  • Việc lập và sử dụng quỹ của doanh nghiệp;
  • Việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý;
  • Họ, tên, nhiệm vụ, lương và các khoản thu nhập khác của người trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng.

- Hằng năm, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập phải báo cáo bằng văn bản các nội dung này với Bộ Tài chính, bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực kinh doanh chính và Thanh tra Chính phủ.

  • Doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng thành lập cũng phải báo cáo bằng văn bản các nội dung này với Bộ Tài chính, bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực kinh doanh chính, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra bộ chủ quản;
  • Doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập phải báo cáo bằng văn bản các nội dung này với Sở tài chính, sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực kinh doanh chính và Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xem thêm tại: Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012 có hiệu lực ngày 01/2/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng, chống tham nhũng 2005.  

Gởi câu hỏi

223

Văn bản liên quan