Công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

Đây là nội dung cơ bản được quy định tại Thông tư 126/2017/TT-BTC về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia ban hành ngày 27/11/2017. Cụ thể:

Bộ Tài chính thực hiện công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia theo các mẫu biểu công khai thông tin tại Phụ lục V đính kèm Thông tư 126/2017/TT-BTC, bao gồm:

  • Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia;
  • Vay và trả nợ của Chính phủ;
  • Vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh;
  • Vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương;
  • Vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công khai thông tin về vay và trả nợ của chính quyền địa phương, bao gồm: Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam, Tạm ứng ngân quỹ nhà nước; Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và vay khác của chính quyền địa phương.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 126/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018. 

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

169

Văn bản liên quan