Công nhận và cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành ngày 22/8/2018. Đáng chú ý tại văn bản này là quy định về công nhận và cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Cụ thể, theo nội dung tại Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, trường trung học được công nhận đạt chuẩn quốc gia khi đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 và có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 2 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định.

Các mức độ công nhận bao gồm:

  • Mức độ 1: Trường được đánh giá đạt Mức 2 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định;
  • Mức độ 2: Trường được đánh giá đạt Mức 3 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường trung học.

Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm.

Trong trường hợp có nhu cầu được công nhận lại, ít nhất 05 tháng trước thời hạn hết giá trị của Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, trường trung học phải thực hiện xong quy trình tự đánh giá theo quy định tại Điều 23 và đăng ký đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 26 của Quy định ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT để được công nhận lại. Việc công nhận lại thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Quy định.

Kết quả trường trung học được công nhận đạt chuẩn quốc gia được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo.

Trường hợp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia còn thời hạn mà trường trung học không còn đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Chương II của Quy định ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT thì Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bị thu hồi.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 10/10/2018. 

 

Gởi câu hỏi

590

Văn bản liên quan