Công tác đánh giá, xếp loại Giám đốc trung tâm GDTX tiến hành ra sao?

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT về Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

xếp loại GĐTTGDTX, Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT

Công tác đánh giá, xếp loại Giám đốc trung tâm GDTX tiến hành ra sao? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT quy định về công tác đánh giá, xếp loại Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên như sau:

- Về yêu cầu đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm:

  • Việc đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm phải đảm bảo khách quan, toàn diện, khoa học, công bằng và dân chủ; phản ánh đúng phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác, phải đặt trong phạm vi công tác và điều kiện cụ thể của trung tâm, địa phương.

  • Việc đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm phải căn cứ vào các kết quả được chứng minh phù hợp với các tiêu chí, tiêu chuẩn của chuẩn được quy định tại chương II của văn bản này.

- Về phương pháp đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm:

  • Đánh giá giám đốc trung tâm được thực hiện thông qua việc đánh giá và cho điểm từng tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn. Việc cho điểm tiêu chí được thực hiện trên cơ sở xem xét các minh chứng liên quan.

  • Điểm tiêu chí tính theo thang điểm 10, là số nguyên. Tổng số điểm tối đa của 20 tiêu chí là 200.

- Căn cứ vào điểm của từng tiêu chí và tổng số điểm, việc đánh giá xếp loại giám đốc trung tâm được thực hiện như sau:

  + Đạt chuẩn:

  • Loại xuất sắc: Tổng số điểm từ 180 đến 200 và các tiêu chí phải từ 8 điểm trở lên;

  • Loại khá: Tổng số điểm từ 140 điểm trở lên và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên nhưng không xếp được ở loại xuất sắc;

  • Loại trung bình: Tổng số điểm từ 100 trở lên, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 và 3 phải từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí 0 điểm nhưng không xếp được ở các loại cao hơn.

  + Chưa đạt chuẩn:

  • Tổng điểm dưới 100 hoặc thuộc một trong hai trường hợp sau:

  • Có tiêu chí 0 điểm;

  • Có tiêu chí trong các tiêu chuẩn 1 và 3 dưới 5 điểm.

Xem thêm chi tiết tại: Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 15/02/2011.

Nguyên Phú 

Gởi câu hỏi

87

Văn bản liên quan