Cộng tác viên thanh tra NNPTNT không thuộc biên chế của thanh tra nhà nước

Nghị định 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 14/05/2015.

Theo đó, Nghị định 47/2015/NĐ-CP quy định cộng tác viên thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở trưng tập tham gia Đoàn thanh tra. Trong đó, cộng tác viên thanh tra là người không thuộc biên chế của các cơ quan thanh tra nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thanh tra của cơ quan trưng tập; khi thực thi công vụ phải thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

Cộng tác viên thanh tra NNPTNT không thuộc biên chế của thanh tra nhà nước, 47/2015/NĐ-CP

Cộng tác viên thanh tra NNPTNT không thuộc biên chế của thanh tra nhà nước (Hình minh họa)

Ngoài cộng tác viên thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì Thanh tra viên và Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cũng được quy định như sau:

Thanh tra viên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

-Thanh tra viên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là công chức của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Sở.

- Thanh tra viên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được hưởng các quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; được hưởng lương, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra và các chế độ, chính sách đặc thù khác theo quy định của pháp luật; được cấp trang phục thanh tra, thẻ thanh tra, phù hiệu, biển hiệu.

Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành:

- Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (sau đây gọi là công chức thanh tra chuyên ngành) phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 12 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP và các tiêu chuẩn cụ thể khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

- Công chức thanh tra chuyên ngành có trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành và được hưởng chế độ bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Trang phục và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Chi tiết xem tại Nghị định 47/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 30/06/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

304

Văn bản liên quan