Công thức tính mức chi phí cho một lần ngừng, cấp điện trở lại từ 30/10/2020

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 23/2020/TT-BCT của Bộ Công thương quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại, ban hành ngày 09/9/2020.

Công thức tính mức chi phí cho một lần ngừng, cấp điện trở lại, Thông tư 23/2020/TT-BCT

Công thức tính mức chi phí cho một lần ngừng, cấp điện trở lại từ 30/10/2020 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 5 Thông tư 23/2020/TT-BCT quy định công thức tính mức chi phí cho một lần ngừng, cấp điện trở lại như sau:

T = M x k x n

Trong đó:

- T: Số tiền bên bán điện được phép thu để thực hiện việc ngừng, cấp điện trở lại;

- M: Mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại cơ sở quy định tại Điều 6 Thông tư này;

- k: Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách quy định tại Điều 7 Thông tư này;

- n: Hệ số điều chỉnh theo vùng, miền quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Lưu ý: Mức chi phí cho 01 (một) lần ngừng, cấp điện trở lại quy định tại Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Ngoài ra, mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại cơ sở (M) là mức chi phí cho 01 (một) lần ngừng, cấp điện trở lại tại khu vực đồng bằng, có khoảng cách từ trụ sở đơn vị trực tiếp thực hiện ngừng, cấp điện trở lại đến địa điểm thực hiện ngừng, cấp điện trở lại từ 5 km trở xuống được xác định bằng công thức sau:

M = Chi phí nhân công + Chi phí đi lại

Trong đó:

- Chi phí nhân công tính theo các yếu tố: Mức lương cơ sở của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho 01 ngày công, hệ số lương bậc thợ, hệ số phụ cấp lưu động và số công cho 01 (một) lần đóng cắt theo các cấp điện áp;

- Chi phí đi lại: Được xác định là mức chi phí đi lại để thực hiện cho 01 (một) lần ngừng, cấp điện trở lại tại khu vực đồng bằng, có khoảng cách từ trụ sở đơn vị trực tiếp thực hiện ngừng, cấp điện trở lại đến địa điểm thực hiện ngừng, cấp điện trở lại từ 5 km trở xuống.

Lưu ý: Mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại cơ sở (M) được quy định như sau:

  • Tại điểm có cấp điện áp từ 0,38 kV trở xuống: M = 98.000 đồng;

  • Tại điểm có cấp điện áp trên 0,38 kV đến 35 kV: M = 231.000 đồng;

  • Tại điểm có cấp điện áp trên 35 kV: M = 339.000 đồng.

 Chi tiết xem thêm tại Thông tư 23/2020/TT-BCT, có hiệu lực từ 30/10/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

114

Văn bản liên quan