Công ty tài chính cho vay tiêu dùng được mở điểm giới thiệu dịch vụ

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Theo đó, điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính được Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định như sau:

  • Công ty tài chính thực hiện cho vay tiêu dùng được mở điểm giới thiệu dịch vụ tại nơi cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng để giới thiệu các sản phẩm cho vay tiêu dùng, thu thập thông tin, nhu cầu vay vốn của khách hàng. Công ty tài chính không được thực hiện hoạt động khác tại điểm giới thiệu dịch vụ.

  • Công ty tài chính phải ký kết hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ với bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

  • Công ty tài chính chịu trách nhiệm về hoạt động của điểm giới thiệu dịch vụ, bảo đảm thông tin về sản phẩm cho vay tiêu dùng cung cấp cho khách hàng.

  • Trong thời hạn 5 ngày đầu tiên của tháng đầu tiên hàng quý, công ty tài chính phải báo cáo bằng văn bản về danh sách điểm giới thiệu dịch vụ được mở, chấm dứt trong quý trước, danh sách điểm giới thiệu dịch vụ dự kiến mở, chấm dứt trong quý trên địa bàn tỉnh, thành phố gửi Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi công ty tài chính mở, chấm dứt điểm giới thiệu dịch vụ.

Xem quy định nội bộ tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan