Công việc phải làm khi kết thúc ngày bay đo thăm dò khoáng sản

Thông tư 28/2018/TT-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. Văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2012/TT-BTNMT.

Theo quy định mới, khi thúc một ngày bay đo từ, trọng lực, đội ngũ kỹ thuật bay đo phải thực hiện công tác văn phòng với các nội dung sau:

  • Chuyển số liệu, lưu giữ số liệu vào máy tính và thiết bị lưu giữ ngoài. Kiểm tra, đánh giá sơ bộ chất lượng số liệu đo hàng ngày.

  • Xử lý đồng bộ số liệu đo của hai (02) máy GPS tĩnh và máy GPS động bằng phần mềm chuyên dụng kèm theo.

  • Chuyển giá trị tọa độ và độ cao các điểm đo trên máy bay về hệ tọa độ quốc gia hiện hành.

  • Lập sơ đồ tuyến bay thực tế theo các dạng công tác bay đo.

  • Thống kê các tuyến bay đo từ, trọng lực trong ngày; kiểm tra, xác định các đoạn tuyến bay đo chưa đạt yêu cầu kỹ thuật, đề xuất kế hoạch bay đo bổ sung.

Xem các quy định khác tại Thông tư 28/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

205

Văn bản liên quan