Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD phải công khai danh sách tổ chức kiểm định

Ngày 28/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD phải công khai danh sách tổ chức kiểm định, Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT

Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD phải công khai danh sách tổ chức kiểm định (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 32 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT quy định trách nhiệm của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp như sau:

  • Lập kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch chung của ngành giáo dục.

  • Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện quy định về kiểm định chất lượng giáo dục tại các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, các cơ sở giáo dục và các đơn vị liên quan.

  • Công khai danh sách các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy định này.

  • Đề nghị Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục theo quy định tại Điều 30 của Quy định này.

Ngoài ra, tại Điều 33 Quy định này cũng quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục như sau:

  • Lập kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn. Thành lập một đơn vị chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục để chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác triển khai thực hiện kế hoạch trên.

  • Thực hiện quy trình tự đánh giá theo quy định tại Điều 7 của Quy định này. Sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá, khuyến khích hoạt động đánh giá chéo nhau (đánh giá đồng nghiệp) giữa các cơ sở giáo dục để nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá.

  • Có trách nhiệm đối với hoạt động đánh giá ngoài, đánh giá lại và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định tại Điều 23 và Điều 29 của Quy định này.

  • Hằng năm, báo cáo cơ quan chủ quản và Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục; chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền.

  • Có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về các hành vi, quyết định, kết luận của tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục khi có căn cứ chứng minh các hành vi, quyết định, kết luận đó không đúng pháp luật.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 15/02/2013.  

Lê Vy

Gởi câu hỏi

44

Văn bản liên quan