Cưỡng chế thi hành QĐHC thuế bằng biện pháp thông báo HĐ không còn GTSD

Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 được ban hành ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật quản lý thuế 2006. Nổi bật là nội dung bổ sung mới về quy định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Cụ thể, theo Khoản 27 Điều 1 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 bổ sung Điều 98a vào sau Điều 98 Luật quản lý thuế 2006, các quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng như sau:

  • Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng được thực hiện khi cơ quan quản lý thuế không áp dụng được hoặc đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 93 Luật quản lý thuế 2006 nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt;
  • Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm thông báo cho đối tượng bị cưỡng chế biết trong thời hạn ba ngày làm việc trước khi thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;
  • Khi thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định này, cơ quan quản lý thuế phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 có hiệu lực ngày 01/7/2013 sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế 2006

Gởi câu hỏi

177

Văn bản liên quan