Đảm bảo hoạt động của Tòa án nhân dân

Đảm bảo hoạt động của Tòa án nhân dân
Thu Hiền

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của quyền lực nhà nước, thực hiện quyền tư pháp. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả cũng như phát huy vai trò của Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2015 đã quy định một số nội dung cụ thể.

 

1. Số lượng Thẩm phán, biên chế của Tòa án nhân dân

Theo quy định tại Điều 95 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, số lượng Thẩm phán và biên chế của TAND:

- Số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014.

- Số lượng Thẩm phán Tòa án khác, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Thẩm phán tại mỗi cấp Tòa án và tổng biên chế của Tòa án nhân dân do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau khi có ý kiến của Chính phủ.

- Số lượng Thẩm phán, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Thẩm phán tại mỗi cấp Tòa án quân sự và tổng biên chế của Tòa án quân sự do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Căn cứ vào tổng biên chế, số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Thẩm phán đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao:

  • Phân bổ biên chế, số lượng Thẩm phán Tòa án khác; công chức khác, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc các Tòa án nhân dân;
  • Phân bổ biên chế, số lượng Thẩm phán của các Tòa án quân sự sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân

Theo nội dung tại Điều 96 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, kinh phí hoạt động của TAND được quy định như sau:

  • Kinh phí hoạt động của TAND tối cao, TAND cao, TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương do Chính phủ trình Quốc hội quyết định sau khi thống nhất với TAND tối cao;
  • Trường hợp Chính phủ và TAND tối cao không thống nhất về dự toán kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân thì Chánh án TAND tối cao kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định;
  • Kinh phí hoạt động của Tòa án quân sự do Bộ Quốc phòng phối hợp với TAND tối cao lập dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định;
  • Việc quản lý, phân bổ, cấp và sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các luật khác có liên quan;
  • Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, phát triển công nghệ thông tin cho TAND.
Gởi câu hỏi

475

Văn bản liên quan