Đảm bảo hoạt động của VKSND theo pháp luật hiện hành

Đảm bảo hoạt động của VKSND theo pháp luật hiện hành
Nguyễn Trinh

VKSND là cơ quan có chức năng thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy đinh tại Hiến pháp 2013. Với vai trò quan trọng này, để đảm bảo hoạt động và phát huy hiệu quả công tác của VKSND, pháp luật đã đặt ra những quy định cụ thể đối với cơ quan này.

 

1. Tổng biên chế, số lượng, cơ cấu tỷ lệ ngạch Kiểm sát viên, Điều tra viên của VKSND

Theo quy định tại Điều 93 Luật Tổ chức VKSND 2014, số lượng Kiểm sát viên VKSND tối cao không quá 19 người.

- Tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên; cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên tại mỗi cấp Viện kiểm sát; số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Điều tra viên của VKSND tối cao do UBTVQH quyết định theo đề nghị của Viện trưởng VKSND tối cao sau khi có ý kiến của Chính phủ.

Căn cứ tổng biên chế, số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên đã được UBTVQH quyết định, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định biên chế, số lượng Kiểm sát viên, công chức khác, viên chức và người lao động khác của các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và các VKSND cấp dưới.

- Tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên; cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của mỗi cấp Viện kiểm sát quân sự; số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Điều tra viên của Viện kiểm sát quân sự trung ương do UBTVQH quyết định theo đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Căn cứ số lượng, cơ cấu tỷ lệ ngạch Kiểm sát viên của Viện kiểm sát quân sự đã được UBTVQH quyết định, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát quân sự mỗi cấp sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Kinh phí và cơ sở vật chất

Căn cứ nội dung tại Điều 94 Luật Tổ chức VKSND, kinh phí hoạt động và cơ sở vật chất của VKSND được quy định như sau:

- Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất cho VKSND  theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí hoạt động của VKSND do VKSND tối cao lập dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định. Trong trường hợp Chính phủ và VKSND tối cao không thống nhất về dự toán kinh phí hoạt động của VKSND thì Viện trưởng VKSND tối cao kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định. Việc quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách.

- Kinh phí hoạt động của Viện kiểm sát quân sự do Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương lập dự toán báo cáo Bộ Quốc phòng để đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định. Việc quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí hoạt động của các Viện kiểm sát quân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách.

- Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị nâng cao năng lực hoạt động cho Viện kiểm sát nhân dân.

- Trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Viện kiểm sát quân sự do Chính phủ bảo đảm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định cụ thể về chế độ tiền lương; chế độ phụ cấp; chế độ đào tạo, bồi dưỡng; khen thưởng, xử lý vi phạm;… tại Điều 95, Điều 96, Điều 97, Điều 98, Điều 99 Luật Tổ chức VKSND 2014.

Gởi câu hỏi

287

Văn bản liên quan