Đăng ký, cấp phép khi đưa hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm vào vận hành

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân và có hiệu lực từ ngày 06/08/2020.

Đăng ký, cấp phép khi đưa hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm vào vận hành, Thông tư 70/2020/TT-BCA

Đăng ký, cấp phép khi đưa hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm vào vận hành (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định đơn vị được đầu tư, xây dựng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường, trước khi đưa hệ thống vào vận hành phải thực hiện đầy đủ đăng ký, cấp phép theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể:

  1. Đối với nước sinh hoạt sử dụng nguồn nước ngầm: Đăng ký và được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 Luật Tài nguyên nước 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này.

  2. Đối với nước thải: Đăng ký và được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Điều 37 Luật Tài nguyên nước 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này.

  3. Đối với chất thải nguy hại: Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 90 Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này.

  4. Đối với khí thải công nghiệp: Đăng ký chủ nguồn thải khí thải công nghiệp và được cấp giấy phép xả khí thải công nghiệp theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này.

Ngoài ra, Thông tư này quy định nhân sự quản lý, sử dụng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường như sau:

  • Thủ trưởng đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống căn cứ vào số lượng hệ thống được đầu tư trang cấp có trách nhiệm phân công cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm quản lý, vận hành. Việc phân công nhiệm vụ phải được thực hiện bằng văn bản giao nhiệm vụ và lưu tại hồ sơ quản lý, sử dụng hệ thống.

  • Cán bộ được phân công quản lý, sử dụng hệ thống phải được đơn vị chuyển giao công nghệ hoặc đơn vị chuyên môn kỹ thuật trực tiếp đào tạo, tập huấn, kiểm tra trình độ chuyên môn, đảm bảo nắm vững các quy trình quản lý, sử dụng hệ thống.

Chi tiết xem tại Thông tư 70/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 06/08/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

53

Văn bản liên quan