Đăng ký tàu biển: Những nội dung pháp luật liên quan

Đăng ký tàu biển: Những nội dung pháp luật liên quan
Nguyễn Trinh

Đăng ký tàu biển là việc ghi, lưu trữ các thông tin về tàu biển vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam theo quy định của Bộ luật hàng hải 2015 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Vậy các quy định cụ thể về vấn đề này như thế nào?

 

1. Các hình thức đăng ký tàu biển Việt Nam

Theo quy định tại Điều 17 Bộ luật hàng hải 2015, việc đăng ký tàu biển Việt Nam bao gồm các hình thức sau:

 • Đăng ký tàu biển không thời hạn;
 • Đăng ký tàu biển có thời hạn;
 • Đăng ký thay đổi;
 • Đăng ký tàu biển tạm thời;
 • Đăng ký tàu biển đang đóng;
 • Đăng ký tàu biển loại nhỏ.

2. Các loại tàu biển phải đăng ký

Căn cứ nội dung Điều 19 Bộ luật hàng hải 2015, các loại tàu biển phải đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam gồm:

 • Tàu biển có động cơ với tổng công suất máy chính từ 75 kilôwatt (KW) trở lên;
 • Tàu biển không có động cơ, nhưng có tổng dung tích từ 50 GT trở lên hoặc có trọng tải từ 100 tấn trở lên hoặc có chiều dài đường nước thiết kế từ 20 mét (m) trở lên;
 • Tàu biển nhỏ hơn các loại tàu biển quy định tại điểm a và điểm b khoản này, nhưng hoạt động tuyến nước ngoài.

3. Điều kiện đăng ký tàu biển Việt Nam

Tàu biển khi đăng ký phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu biển;
 • Giấy chứng nhận dung tích, giấy chứng nhận phân cấp tàu biển;
 • Tên gọi riêng của tàu biển;
 • Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký hoặc xóa đăng ký, nếu tàu biển đó đã được đăng ký ở nước ngoài, trừ trường hợp đăng ký tạm thời;
 • Chủ tàu có trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam;
 • Tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng lần đầu tiên đăng ký hoặc đăng ký lại tại Việt Nam phải có tuổi tàu phù hợp với từng loại tàu biển theo quy định của Chính phủ. Giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng đăng ký lần đầu tại Việt Nam được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định 171/2016/NĐ-CP;
 • Đã nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Tàu biển nước ngoài được tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê theo hình thức thuê tàu trần, thuê mua tàu khi đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 1 Điều 20 Bộ luật hàng hải 2015 phải có hợp đồng thuê tàu trần hoặc hợp đồng thuê mua tàu.

Đây là nội dung quy định tại Điều 20 Bộ luật hàng hải 2015.

4. Nguyên tắc đăng ký tàu biển

 Việc đăng ký tàu biển Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

 • Tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam, bao gồm đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam và đăng ký quyền sở hữu tàu biển đó. Trường hợp tàu biển thuộc sở hữu của từ hai tổ chức, cá nhân trở lên thì việc đăng ký phải ghi rõ các chủ sở hữu và tỷ lệ sở hữu tàu biển đó.

Tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 của Bộ luật này được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam. Việc đăng ký tàu biển Việt Nam thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài bao gồm đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam và đăng ký quyền sở hữu tàu biển đó hoặc chỉ đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam.

Tàu biển nước ngoài do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê theo hình thức thuê tàu trần, thuê mua tàu có thể được đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam;

 • Tàu biển đã đăng ký ở nước ngoài không được đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp đăng ký cũ đã được tạm ngừng hoặc đã bị xóa;
 • Việc đăng ký tàu biển Việt Nam do Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam thực hiện công khai và thu lệ phí; tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu được cấp trích lục hoặc bản sao từ Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam và phải nộp lệ phí.

Tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam có thể được đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài. Điều kiện và thủ tục đăng ký tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài được quy định chi tiết tại Điều 30, Điều 31 Nghị định 171/2016/NĐ-CP.

Nội dung này được quy định tại Điều 19 Bộ luật hàng hải 2015

 

 

 

Gởi câu hỏi

2,026

Văn bản liên quan