Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương

Ngày 13/7/2018 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định nội dung có thể đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Theo đó, Thông tư 09 quy định nội dung đăng tải thông tin của tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định gồm:

  • Tên, địa chỉ, mã số của Tổ chức kiểm định;
  • Danh mục đối tượng kiểm định;
  • Thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện;
  • Danh sách kiểm định viên;
  • Các hành vi vi phạm hành chính của tổ chức kiểm định (nếu có).

Ngoài ra Thông tư 09 còn quy định nội dung đăng tải thông tin theo đề nghị của tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định bao gồm:

  • Tên, địa chỉ của tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định;
  • Đối tượng kiểm định được huấn luyện, bồi dưỡng.

Xem chi tiết Thông tư 09/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 31/8/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

174

Văn bản liên quan