Đánh giá tổng quát đặc điểm tự nhiên, KT-XH trong quy hoạch tài nguyên nước

Ngày 29/09/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 42/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước.

Đánh giá tổng quát đặc điểm tự nhiên, KT-XH trong quy hoạch tài nguyên nước, 32/2015/TT-BYT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 32/2015/TT-BYT hướng dẫ đánh giá tổng quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội trong quy hoạch tài nguyên nước như sau:

Tổng quát đặc điểm tự nhiên vùng lập nhiệm vụ quy hoạch bao gồm các nội dung:

 • Vị trí địa lý, ranh giới, chiều dài đường biên giới, đường bờ biển (nếu có);

 • Tổng diện tích tự nhiên, tỷ lệ phân bố các dạng địa hình, độ cao trung bình; hướng dốc địa hình;

 • Các thành tạo địa chất chủ yếu;

 • Diện tích và tỷ lệ các loại rừng;

 • Đặc điểm khí hậu, khí tượng;

 • Các danh thắng, khu du lịch, khu bảo tồn, di sản thiên nhiên.

Tổng quát đặc điểm kinh tế-xã hội bao gồm các nội dung:

 • Các đơn vị hành chính và diện tích hành chính các tỉnh, huyện trong vùng lập nhiệm vụ quy hoạch;

 • Tổng dân số, phân loại dân số, mật độ dân số, tốc độ phát triển dân số;

 • Các vùng đặc biệt khó khăn, các vùng chính sách, vùng căn cứ cách mạng;

 • Các ngành kinh tế chủ yếu và tỷ trọng đóng góp cho GDP, cho ngân sách của tỉnh, Trung ương.

 • Hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất;

 • Cơ cấu cây trồng, vật nuôi;

 • Định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết xem tại Thông tư 32/2015/TT-BYT, có hiệu lực từ 01/01/2016.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan