Danh hiệu thi đua trong ngành Công thương

Ngày 04/7/2018 Bộ Công thương ban hành Thông tư 16/2018/TT-BCT quy định về việc thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành công thương.

Theo đó, Thông tư 16 quy định các anh hiệu thi đua trong ngành Công thương bao gồm:

Đối với cá nhân:

  • Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
  • Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương;
  • Chiến sĩ thi đua cơ sở;
  • Lao động tiên tiến.

Đối với tập thể:

  • Cờ thi đua của Chính phủ;
  •  Cờ thi đua của Bộ Công Thương;
  • Tập thể lao động xuất sắc;
  • Tập thể lao động tiên tiến.

Ngoài ra, Thông tư 16 còn quy định để đăng ký thi đua, danh hiệu thi đua cần thực hiện như sau:

  • Đăng ký thi đua thường xuyên: Hàng năm, các đơn vị tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký thi đua, danh hiệu thi đua (bản đăng ký thi đua của tập thể gửi về cấp trên trực tiếp trước ngày 15 tháng 3; bản đăng ký thi đua của đơn vị trực thuộc và cá nhân lưu tại đơn vị) để đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua và làm căn cứ xem xét khen thưởng.
  • Đăng ký thi đua theo đợt (hoặc chuyên đề):

Lưu ý: Các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, các Sở Công Thương tổ chức phát động thi đua theo đợt (hoặc chuyên đề) phải chủ động xây dựng kế hoạch và đăng ký thi đua, hình thức khen thưởng gửi về Bộ Công Thương trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát động phong trào thi đua.

Xem chi tiết Thông tư 16/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 04/7/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

472

Văn bản liên quan