Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế tạm thời Quỹ BHYT chưa thanh toán

Nội dung này được quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Thông tư 35/2016/TT-BYT, dịch vụ kỹ thuật y tế tạm thời Quỹ BHYT chưa thanh toán bao gồm các dịch vụ sau đây:

STT

DVKT/Nhóm DVKT

1

HIV genotype giải trình tự gene

2

HBV genotype giải trình tự gene

3

Điều trị bằng bùn

4

Điều trị bằng nước khoáng

5

Luyện tập dưỡng sinh

6

ANA 17 profile test

7

Helicobacter pylori giải trình tự gene

8

Chlamydia giải trình tự gene

9

Neisseria gonorrhoeae kháng thuốc giải trình tự gene

10

Vibrio cholerae giải trình tự gene

11

Vi khuẩn kháng thuốc giải trình tự gene

12

Rubella virus giải trình tự gene

13

Influenza virus A, B giải trình tự gene

14

HPV genotype giải trình tự gene

15

Enterovirus genotype giải trình tự gene

16

EV71 genotype giải trình tự gene

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan