Danh mục hoạt chất hạn chế phạm vi SD trong chế phẩm diệt côn trùng

Đây là nội dung quan trọng tại Thông tư 11/TT-BYT về Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

hoạt chất hạn chế phạm vi SD trong chế phẩm diệt côn trùng, 11/TT-BYT

Danh mục hoạt chất hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn (hình minh họa)

Theo đó, Danh mục hoạt chất hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư 11/TT-BYT. Cụ thể:

TT

Tên hoạt chất

Mã số CAS2

Hạn chế phạm vi sử dụng

1.

Agnique™ MMF

52292-17-8

Chỉ sử dụng để diệt bọ gậy, không dùng trong nước ăn uống và nước sinh hoạt.

2.

Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), strain

AM65-52, 266-2

 

Chỉ sử dụng để diệt bọ gậy, không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt.

3.

Bromchlophos

53095-31-1

Chỉ phun dạng hạt thể tích cực nhỏ (phun ULV) để diệt ruồi ngoài nhà.

4.

Diethyl toluamid

134-62-3

Không sử dụng cho trẻ em dưới 4 tuổi

5.

Diflubenzuron

35367-38-5

Chỉ sử dụng để diệt bọ gậy, không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt.

6.

Dimethyl phthalate

131-11-3

Nồng độ sử dụng dưới 30%, không sử dụng cho trẻ em dưới 4 tuổi.

7.

Emamectin benzoate

155569-91-8

Chỉ sử dụng trong chế phẩm dạng bả diệt gián hàm lượng dưới 0,2%.

8.

Fenitrothion

122-14-5

Chỉ phun dạng hạt thể tích cực nhỏ (phun ULV) để diệt ruồi, muỗi, gián ngoài nhà.

9.

Methoprene

40596-69-8

Chỉ sử dụng để diệt bọ gậy, không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt.

10.

Novaluron

116714-46-6

Chỉ sử dụng để diệt bọ gậy, không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt.

11.

Spinosad

168316-95-8

Không sử dụng trong nước ăn uống, sinh hoạt.

12.

Temephos

3383-96-8

Chỉ sử dụng để diệt bọ gậy, không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt.

13.

Pyriproxyfen

95737-68-1

Không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt.

-------------------

CAS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Chemical Abstracts Service”. Mã số CAS là mã đăng ký tóm tắt hóa học gồm chuỗi số định danh nguyên tố hóa học, hợp chất hóa học.

Xem chi tiết tại: Thông tư 11/TT-BYT có hiệu lực từ 20/8/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

231

Văn bản liên quan