Danh mục tài liệu chuyên dùng sử dụng cho nghiên cứu KHCN

Thông tư 14/2017/TT-BKHCN đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thay thế Thông tư 01/2014/TT-BKHCN quy định danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Theo đó, danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ bao gồm:

 • Sách khoa học và công nghệ;

 • Báo khoa học và công nghệ;

 • Tạp chí khoa học và công nghệ;

 • Kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học;

 • Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

 • Tài liệu sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

 • Luận án, luận văn khoa học;

 • Tài liệu thiết kế, kỹ thuật;

 • Giáo trình, bài giảng chuyên ngành;

 • Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ;

 • Phần mềm phục vụ nghiên cứu và quản lý khoa học và công nghệ.

Lưu ý: Tài liệu khoa học nêu trên phải có nội dung thuộc các lĩnh vực KHCN của Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KHCN và được sử dụng trực tiếp cho việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ; đổi mới công nghệ.

Xem thêm tại Thông tư 14/2017/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan