Danh mục thông tin, dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám

Nghị định 03/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành ngày 04/01/2019 nhằm quy định chi tiết về hoạt động viễn thám.

Cụ thể, Nghị định 03 đã ban hành danh mục thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám, sản phẩm viễn thám, cụ thể danh mục như sau:

  • Thông tin về hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám.

  • Dữ liệu ảnh viễn thám.

  • Siêu dữ liệu viễn thám.

  • Thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám.

  • Thông tin, dữ liệu quan trắc, giám sát bằng công nghệ viễn thám.

  • Thông tin dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực viễn thám.

  • Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về viễn thám.

  • Văn bản quy phạm pháp luật về viễn thám.

  • Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về viễn thám.

  • Thông tin, dữ liệu, sản phẩm khác theo quy định của dự án, đề án; thiết kế kỹ thuật - dự toán về viễn thám được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xem hình thức khai thác dữ liệu ảnh viễn thám tại Nghị định 03/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

169

Văn bản liên quan