Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng

Ngày 15/6/2018, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Theo đó, Thông tư 13 quy định về danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam như sau:

  • Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam bao gồm vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí và vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 13.

  • Tổ chức sản xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp mới chưa có trong Danh mục quy định tại Phụ lục I gửi văn bản đăng ký đến Bộ Công Thương để công nhận kết quả đăng ký, xem xét và bổ sung vào Danh mục vật liệu nổ công nghiệp.

  • Việc thử nghiệm, nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp mới thực hiện theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp QCVN 01:2012/BCT.

  • Vật liệu nổ công nghiệp thực hiện ghi nhãn. Tổ chức sản xuất, nhập khẩu phải ghi tên vật liệu nổ công nghiệp và được phép ghi thêm tên thương mại của sản phẩm.

  • Tổ chức sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Xem thêm tại Thông tư 13/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

190

Văn bản liên quan