Danh sách cán bộ giám sát DAĐT phải ghi rõ trong nhật ký

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Danh sách cán bộ giám sát DAĐT phải ghi rõ trong nhật ký, Thông tư 24/2020/TT-BTTTT

Danh sách cán bộ giám sát DAĐT phải ghi rõ trong nhật ký (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 7 Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định nhật ký giám sát công tác triển khai do đơn vị giám sát công tác triển khai lập, dùng để mô tả công việc trong quá trình giám sát công tác triển khai và thể hiện các thông tin trao đổi, xác nhận giữa chủ đầu tư, đơn vị giám sát công tác triển khai và các bên có liên quan khác. Nhật ký giám sát công tác triển khai phải được thể hiện theo ngày triển khai và được đóng quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của đơn vị giám sát công tác triển khai.

Lưu ý: Nội dung nhật ký giám sát công tác triển khai bao gồm các nội dung cơ bản sau:

  • Danh sách cán bộ tham gia của các bên trực tiếp giám sát công tác triển khai (chức danh và nhiệm vụ của từng người) bao gồm: đơn vị giám sát công tác triển khai, giám sát tác giả (nếu có);

  • Nội dung, diễn biến, kết quả tình hình giám sát công tác triển khai tương ứng với từng nội dung triển khai của nhà thầu triển khai;

  • Những sai lệch trong quá trình triển khai so với hồ sơ thiết kế chi tiết, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa (nếu có); đề xuất, kiến nghị (nếu có);

  • Các biên bản được lập trong quá trình giám sát công tác triển khai là một phần nội dung không tách rời của quyển nhật ký giám sát công tác triển khai.

Nhật ký giám sát công tác triển khai được lập theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư 24/2020/TT-BTTTT.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 24/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 25/10/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

70

Văn bản liên quan