Danh sách giám định viên tư pháp phải được công bố

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.

Theo Thông tư 30/2016/TT-BCT, việc lập, công bố danh sách giám định viên tư pháp được thực hiện như sau:

  • Đối với giám định viên do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm:
    • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm, Vụ Tổ chức cán bộ lập và gửi danh sách giám định viên tư pháp đến Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung.
    • Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin phải đăng tải danh sách giám định viên tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.
  • Đối với giám định viên tư pháp do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm, Sở Công Thương có trách nhiệm lập, gửi danh sách giám định viên tư pháp đến Sở Tư pháp và gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh.

Thông tư 30/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 03/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

53

Văn bản liên quan